Mandarin titles of the IMDb Top 250 (5)

Title (Year)  
Yinshi Nan Nu (1994) IMDb
Bawang bie ji (1993) IMDb
Dahong denglong gaogao gua (1991) IMDb
Ying xiong (2002) IMDb
Wo hu cang long (2000) IMDb